เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
8 ส.ค. 2562 \\ 273 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นาง สะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานาราณ์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โดยมีกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ในการดำเนินงานป้องกันการป่วยและตายของสตรีไทยด้วยโรคมะเร็งเต้านม เพื่อจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นแก่สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชน และเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมแก่กลุ่มสตรีในชุมชนและสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนของตน

เนื่องจากในประเทศไทยอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นจาก 34.40 ต่อแสนในปี 2549 เป็น 55.90 ต่อแสนในปี 2553 ซึ่งโรคมะเร็งเต้านมยังไม่อาจหาสาเหตุสำคัญได้ โอกาสที่สตรีจะป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมจึงไม่มีเทคโนโลยีที่ช่วยได้ นอกจากการตรวจเต้านมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเพื่อพบก้อนที่สงสัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสามารถรักษาให้หายขาดได้ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ถือเป็นการดำเนินงานต้นแบบสำหรับการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม เพื่อสืบสานงานดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้สตรีในชุมชนได้รับการตรวจคัดกรองและได้รับความรู้ให้สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองได้ เพื่อป้องกันการป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไปRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง