ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
6 ส.ค. 2563 \\ 82 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และการกำหนดวันริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำพลับพลานารายณ์ ในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ได้มีมติเห็นขอบให้กำหนตสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี
๒ และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.
เพื่อให้การดำเนินการของกิจกรสภาของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
มตรา ๒ และระเบียบกระทรวมหาดไทยว่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑
สภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จึประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับ"ลานารายณ์ไว้
ดังนี้
๑. กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒
๑๑ สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีกำหนด ๓๐ วัน
๑.๒ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มีกำหนด ๓๐ วัน
๑.๓ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
มีกำหนด ๓๐ วัน
๑.๔ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน
๒. กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
๒.๑ สมัยสมัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ต มีกำหนด ๓๐ วัน
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(นายสิน จันทราภรณ์ศิลป์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง