ประกาศสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
7 ส.ค. 2563 \\ 105 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เรื่อง การนัดประชุมสภาตำบลพลับพลานารายณ์สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดให้การ ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

เริ่มสมัยประชุมใน วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน 30 วัน

จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ในวันที่

30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยมี

ข้อกำหนดให้ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้

1. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ โดยผู้เช้าร่วม

ประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้

2. สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ที่จะเข้าร่วมการ

ประชุมสภา ท้องถิ่นให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ

3. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย

4. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ

5. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมหรือ

จงใจกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

6. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้าในที่ประชุมสภาท้องถิ่น

7. ห้ามผู้ใดชัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2563

(นายสิน จันทราภรณ์ศิลป์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหลับพลานารายณ์[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง