ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว
24 พ.ย. 2563 \\ 52 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ด้วยในขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็น แห้งแล้ง มีลมพัดแรง และมักมีหมอกในตอนเช้า สภาพอากาศดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วย อัคคีภัยและอุบัติเหตุจาก การจราจรได้ง่าย

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จึงขอให้ประชาชนเตรียมการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว ดังนี้

. ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและ

เด็กเล็กซึ่งอาจเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ง่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายความหนาว

เนื่องจากมีความเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (ไฮโปเรอร์เมีย) ไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ

เพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นอันตรายถึงแก่ความตายได้

๒. ขอให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง เช่น เก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง

ติดไฟง่ายไว้ในที่ปลอดภัย ฯลฯ ร้านค้าหรือผู้มีอาชีพล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

เช่น สถานบริการน้ำมัน ร้านจำหน่ายวัสดุเชื้อเพลิง ร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิง ร้านจำหน่ายแก๊ส โรงเชื่อมโลหะ

เป็นต้น

3. ผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ติดกับป่าหญ้าหรือที่รกร้าง ขอให้ตัดถางให้ห่างจากอาคารบ้านเรือน

เพื่อป้องกันกรณีเกิดไฟไหม้หญ้า ไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารบ้านเรือนได้ เกษตรกรควรใช้วิธีไถกลบแทนการเผา

ตอซัง ฟางข้าวและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน ผู้ที่มีที่ดินว่างเปล่าเป็น

ป่าหญ้า ป้าโขมงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ควรแผ้วถางไม่ให้รกและขุดหลุมฝังกลบแทนการเผา

๔ ไม่ควรทำการจุดไฟเผากำจัดขยะ วัชพืช หรือสิ่งปฏิกูลบริเวณข้างทาง เพราะนอกจากเป็น

การลดภาวะโลกร้อน มลพิษในอากาศ และปัญหาหมอกควันแล้ว ยังลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยและ

ป้องกันการเกิดควันไฟบดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้เส้นทาง ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรด้วย

๕. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในบริเวณที่มีหมอกควันหนาหรือทัศนวิสัยไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง