ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ด่านเกวียน
8 ธ.ค. 2563 \\ 118 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันนี้ (8 ธ.ค. 63) ทต.พลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ที่มาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งเทศบาลฯได้น้อมนำโครงการพระราชดำริมาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย การคัดแยกขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีต โดยมีนางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ นายกิติเวช สายพัฒนะ ที่ปรึกษาฯ นายสราวุธ  อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง