ประกาศลงทะเบียนหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
9 ธ.ค. 2563 \\ 175 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

เรียนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารทั่วทั้งประเทศไทย

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

เนื่องด้วยกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ 21 (2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีกำหนดให้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีสถานะการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินการต่างๆไม่สามารถกระทำได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามกฎหมาย จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมได้ดำเนินการ ลงทะเบียนทางอีเล็กโทนิก เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวไว้ ภายในไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับและโทษตามกฎหมาย

 

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง