ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
15 ม.ค. 2564 \\ 215 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
                          -  เทศบาลแจ้งประเมินภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์
                          -  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระไม่เกินเดือน เมษายน
                          -  ไม่มาชำระภายในเดือน เมษายน ต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 และเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน
ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น
 
2.ภาษีป้าย
   -    เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
   -    ให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                        -    ไม่มาชำระภาษีป้ายภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
 
อัตราภาษีป้ายใหม่ใช้ในการจัดเก็บภาษีเริ่ม 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป (ตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563) ดังนี้
ป้ายประเภท 1 (ก)  อัตรา 10 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
(ข)  อัตรา   5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภท 2   (ก)  อัตรา  52 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
           (ข)  อัตรา  26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภท 3   (ก)  อัตรา  52 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
           (ข)  อัตรา  50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 
หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์  039-418498 ต่อ 14


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง