การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 36 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2566
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบด้วยการยกมือ

วันนี้ (16 ส.ค. 66) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 ญัตติ คือ

1.ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ยื่นคำขอแปรญัตติ

2. ญัตติ การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ จำนวน 420,000 บาท

3. ญัตติ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

- โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ข้อความเดิม มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) ข้อความใหม่ มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

ประธานสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภามีมติเห็นชอบด้วยการยกมือ

เลขานุการสภา

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000