ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 17 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 22 พ.ค. 2566
เจ้าหน้าที่กล่าวคำปฎิญาณ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 ญัตติ ดังนี้ 1. ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ 80,900 บาท โอนลด จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,542,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,622,900 บาท 2. ญัตติ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานได้สรุปผลการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายจักรวาล นิยมวานิช 2. นายธีรพงษ์ กาญจนวัฒนกิจ และ 3. นายวัชรธนิน ใจคง ซึ่งครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 3. ญัตติ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานได้สรุปผลการเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายชูชาติ ศีลสังวรณ์ 2.นายพิน จันทรังษี และ 3.นายวีระพงษ์ ผาสุข ซึ่งครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000