โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 10 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 15 พ.ค. 2566
ป้ายโครงการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยนายณรงค์ อรุณวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการป้องกันการเสียชีวิตด้วยภาวการณ์หยุดหายใจกระทันหันของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น เป็นลมหมดสติ ช็อค ชัก สิ่งแปลกปลอมติดคอ สารพิษเข้าสู่ร่างกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการห้ามเลือด การดูแลบาดแผลชนิดต่างๆ กระดูกหัก ข้อเคลื่อน เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED และจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในภาคบ่ายโดยแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฐานฝึกปฏิบัติจำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การช่วยเหลือผู้ที่มีอาหารติดคอ ฐานที่ 2 ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุและการปฏิบัติตนเมื่อพบผู้ประสบเหตุ ฐานที่ 3 การทำ CPR ฐานที่ 4 การใช้เครื่อง AED และฐานที่ 5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลและการห้ามเลือด/การดามกระดูก

เจ้าหน้าที่กำลังสาธิตการช่วยชีวิต
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000