ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2566

จำนวนผู้เข้าชม : 22 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 28 เม.ย. 2566
เจ้าหน้าที่ประชุมหารือ

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางสะอาด อุดมศรีลาภ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ ดังนี้ - หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ที่ สปสช. 9.36/ว1272 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง จัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 - หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ที่ สปสช. 9.36/ว 778 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระตามมาตรา 50 (5) เป็นกรรมการกองทุนฯ - หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ที่ สปสซ.9.36/ว 2997 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ - หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ที่ สปสข. 9.36/ว 3028 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลยังได้แจ้งความคืบหน้าของโครงการจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2566 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์มีความประสงค์จะขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้และโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ซึ่งจะได้จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป

เจ้าหน้าที่ประชุมหารือ
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000