ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

จำนวนผู้เข้าชม : 18 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 27 เม.ย. 2566
เจ้าหน้าที่กำลังถกเรื่องการประชุม

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพิน จันทรังษี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้แทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการที่ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนทั้งหมด 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,300,000 บาท โดยแบ่งเป็น - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 5,087,290 บาท - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 2,500,000 บาท 2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 มีโครงการทั้งหมด 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,177,580 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ 1,979,880 บาท และบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,200 บาท สรุปการประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการประเมินในภาพรวมของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566) ร้อยละ 97.80 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจติดตาม เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงในการดำเนินโครงการ

เจ้าหน้าที่กำลังถกเรื่องการประชุม
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000