ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

จำนวนผู้เข้าชม : 18 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 25 เม.ย. 2566
ถ่ายรูปเจ้าหน้าที่

วันนี้ (25 เม.ย. 66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง คือ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยการพิจารณาร่างดังกล่าว เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ ซึ่งมี 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองทั่ว 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินสูง 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนตาล โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ประกาศใช้ร่างแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าว ต่อไป

ถ่ายรูปเจ้าหน้าที่
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000