โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวนผู้เข้าชม : 23 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 22 เม.ย. 2566
เจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายรูป

วันนี้ (22 เม.ย. 66) เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ รวมถึงประธานชุมชนย่อยที่ 1-10 และกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการเชื่อมโยงแผนในระดับชาติ ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและวิธีการจัดทำคำของบประมาณ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูรณ์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายรูป
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000