โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวนผู้เข้าชม : 20 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 19 เม.ย. 2566
คณะผู้บริหารร่วมผูกผ้าขาวม้าให้กับผู้สูงอายุ

วันนี้ (19 เม.ย. 66) เวลา 9.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และเข้าใจปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมทำน้ำข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ 2.กิจกรรมก้อนดับกลิ่นการบูรหอม โครงการกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ นำไปสร้างรายได้ภายในครัวเรือนได้ หลังจากนั้นยังได้มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระภิกษุ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2566

คณะผู้บริหารร่วมผูกผ้าขาวม้าให้กับผู้สูงอายุ
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000