ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566

จำนวนผู้เข้าชม : 23 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 11 เม.ย. 2566
นางสุภิดา ลิ้นทอง ถกเรื่องการประชุม

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาล/กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 โดยที่ประชุมมีมติเลือก นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ชั่วคราว และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง

เจ้าหน้าที่ยกมือเห็นด้วยกับการประชุม
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000