ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 7 เม.ย. 2566
ประธานกล่าวเปิดงาน

พื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ไปสู่นโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ รวมถึงพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และนำทักษะองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างระบบการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 ญัตติ คือ 1. ญัตติเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง โครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 2. ญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณ จำนวน 7 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 478,200 บาท 3. ญัตติเรื่อง การรับโอนทรัพย์สินเป็นสาธารณประโยชน์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้รับโอนระบบสาธารณูปโภคของบริษัท ภูมิจันท์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ภาพถ่ายการประชุมของเจ้าหน้าที่
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000