ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566

จำนวนผู้เข้าชม : 12 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 5 เม.ย. 2566
ภาพเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม

วันนี้ (5 เม.ย. 65) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และผู้แทนประชาคม เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 21,190,000 บาท และบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,954,900 บาท

ภาพถ่าย นางสุภิดา ลิ้นทอง
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000