ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 23 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 12 ม.ค. 2566
ภาพถ่ายนายสราวุธ อินทะพันธุ์

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566 มีเรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 3 โครงการ ประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือคนพิการในชุมชน จำนวน 2 โครงการ

ภาพถ่ายผู้อำนวยการ
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000