ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 25 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 22 ก.ค. 2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 ญัตติ ดังนี้
1. ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ 80,900 บาท  โอนลด จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,542,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,622,900 บาท 
2. ญัตติ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานได้สรุปผลการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายจักรวาล นิยมวานิช 2. นายธีรพงษ์ กาญจนวัฒนกิจ และ 3. นายวัชรธนิน ใจคง ซึ่งครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
3. ญัตติ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานได้สรุปผลการเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายชูชาติ ศีลสังวรณ์ 2.นายพิน จันทรังษี และ 3.นายวีระพงษ์ ผาสุข ซึ่งครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000