บริการภาครัฐแบบครบวงจร
(One Stop Service)

ยื่นคำร้องเรียน - ร้องทุกข์

ขออนุญาตก่อสร้าง

ยื่นขอใบอนุญาตก่อร้าง และชำระเงินค่าธรรมเนียม

หนังสือรับรอง

ขอหนังสือรับรองออนไลน์

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

บริการจัดการค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
โครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
website : www.ppnr.go.th