เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาลพลับพลานารายณ์

 

สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 

      โทรศัพท์.0-3941-8498
      โทรสาร.0-3941-8498 ต่อ 8

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      โทรศัพท์.0-3946-0939          

งานทะเบียนราษฎร 

      โทรศัพท์.0-3932-1098