e-Service
 
Q&A
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การรับฟังความคิดเห็น
 
สายตรงผู้บริหาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
ศูนย์ช้วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 
QR
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถ่ายภาพร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ และน้อง ๆ ผู้พิการด้านสติปัญญา 30 พฤษภาคม 2023
รางวัล TDA : Thailand Digital Accessibility Award 2023
...อ่านต่อ
ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พ.ศ.2566 25 พฤษภาคม 2023
ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พ.ศ.2566
...อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการปกครอง 23 พฤษภาคม 2023
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการปกครอง
...อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 22 พฤษภาคม 2023
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
...อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2566 16 พฤษภาคม 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2566
...อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2566 28 เมษายน 2023
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2566
...อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 27 เมษายน 2023
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566
...อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 25 เมษายน 2023
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566
...อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22 เมษายน 2023
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
...อ่านต่อ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 20 เมษายน 2023
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
...อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 เมษายน 2023
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
...อ่านต่อ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 18 เมษายน 2023
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
...อ่านต่อ
โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 11 เมษายน 2023
โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
...อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 11 เมษายน 2023
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566
...อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 07 เมษายน 2023
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
...อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 05 เมษายน 2023
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566
...อ่านต่อ
บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2566 อำเภอเมืองจันทบุรี 05 เมษายน 2023
การคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2566 อำเภอเมืองจันทบุรี
...อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจสภาพคลองดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 08 กุมภาพันธ์ 2023
การลงพื้นที่สำรวจสภาพคลองดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
...อ่านต่อ
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) 14 มกราคม 2023
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป)
...อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566 12 มกราคม 2023
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566
...อ่านต่อ
ลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำรอระบาย และป้องกันภัยแล้ง 11 มกราคม 2023
การพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง
...อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 29 ธันวาคม 2022
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
...อ่านต่อ
โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน พ.ศ. 2566 29 ธันวาคม 2022
โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
...อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565 27 ธันวาคม 2022
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565
...อ่านต่อ
มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 22 ธันวาคม 2022
มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566
...อ่านต่อ