การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 4/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 29/09/2022วันนี้ (29 ก.ย. 65) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้แทนประชาคมระดับตำบล เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 4,065,700 บาท

ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ จะได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาฯ ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป

1144