การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 5/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 28/10/2022วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาล/กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 โดยที่ประชุมมีมติเลือก นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ชั่วคราว และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จำนวน 2 ฉบับ คือ

1. ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ร่างแผนการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ 35,943,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งหมด แยกเป็น

1) งบพัฒนา จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 30,901,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.97 ของงบประมาณทั้งหมด

2) ครุภัณฑ์ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 5,042,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.03 ของงบประมาณทั้งหมด

และโครงการจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,627,759.65 บาท

ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ จะได้จัดส่งร่างแผนการดำเนินงาน ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ต่อไป

2. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนแปลงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 18,622,000 บาท

ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ จะได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาฯ ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป

4514