การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 5/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 21/10/2022วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางสุภิดา ลิ้นทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการ เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายวรพงษ์ รอตเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชั่วคราว และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และผู้แทนประชาคม เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 35,943,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งหมด แยกเป็น

1.งบพัฒนา จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 30,901,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.97 ของงบประมาณทั้งหมด จำแนกรายละเอียดดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.92 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 21,005,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.43 ของงบประมาณทั้งหมด

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.77 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 3,841,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของงบประมาณทั้งหมด

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของงบประมาณทั้งหมด

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 4,960,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.80 ของงบประมาณทั้งหมด

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 995,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 ของงบประมาณทั้งหมด

2.ครุภัณฑ์ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ จำนวน 5,042,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.03 ของงบประมาณทั้งหมด

3. โครงการจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,627,759.65 บาท คือ

3.1 โครงการงานติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร (บริเวณแยกศักดิ์ชัย 1 กม.ที่ 336+313) งบประมาณ 2,540,159.65 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

3.2 โครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ งบประมาณ 87,600 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับข้อมูลที่รวบรวมมาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป

444