ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ณ วันที่ : 08/12/2022วันนี้ (8 ธ.ค. 65) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะ

ซึ่งการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ คือ การนำเทคโนโลยี การกำจัดขยะมูลฝอยตามแนวพระราชดำริ จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นวิธี “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” มาปรับใช้ในชุมชน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน และกล่องคอนกรีตเพื่อใช้ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกที่คัดแยกได้ในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และยังมีการต่อยอดการดำเนินงานบริหารจัดการขยะ โดยจัดให้มีตลาดนัดขยะรีไซเคิล ทุกวันที่ 6 ของเดือน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายสร้างรายในครัวเรือน และยังมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับประชาชน ในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเปียกของศูนย์ถ่ายทอดฯ ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดภัย และเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากการคัดแยกขยะตลอดจนการทำปุ๋ยหมักอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี