ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ : 08/12/2022วันนี้ (8 ธ.ค. 65) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนรีตำบลพลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะ

ซึ่งการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ คือ การนำเทคโนโลยี การกำจัดขยะมูลฝอยตามแนวพระราชดำริ จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นวิธี “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” มาปรับใช้ในชุมชน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน และกล่องคอนกรีตเพื่อใช้ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกที่คัดแยกได้ในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และยังมีการต่อยอดการดำเนินงานบริหารจัดการขยะ โดยจัดให้มีตลาดนัดขยะรีไซเคิล ทุกวันที่ 6 ของเดือน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายสร้างรายในครัวเรือน และยังมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับประชาชน ในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเปียกของศูนย์ถ่ายทอดฯ ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดภัย และเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากการคัดแยกขยะตลอดจนการทำปุ๋ยหมักอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา