ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 27/12/2022ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ 27 ธ.ค. 65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565

โดยมี นายพิน จันทรังษี ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายละเอียดดังนี้

1.1 การติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 73 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 57,105,548.72 บาท (ติดตามโดยระบบ e-Plan) แยกเป็น

1.1.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 52 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27,466,267.72 บาท

1.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติกันเงิน) จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ จำนวน 8,300,000 บาท

1.1.3 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง งบเงินกู้ภายใต้แผนงาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ จำนวน 21,339,281 บาท

2. การประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (ประเมินผลโดยระบบ SAR) มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ด้านสังคม ร้อยละ 79.20

2.2.2 ด้านการศึกษา ร้อยละ 79

2.2.3 ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 60

2.2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 91

2.2.5 ด้านการเมืองและการบริหาร ร้อยละ 96

2.2.6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 0 เนื่องจากไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล แต่ใช้งบประมาณจากเงินที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง งบเงินกู้ภายใต้แผนงาน

2.2.7 บัญชีครุภัณฑ์ ร้อยละ 99.20

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร้อยละ 84.07 อยู่ในเกณฑ์ดี

3.ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 91.36

3.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 90.18

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565