ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 29/12/2022วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

โดยมีเรื่องพิจารณา จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้

1 ญัตติเรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 งบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 73 โครงการ งบประมาณ 57,105,548.72 บาท ดังนี้

1.1.1 งบพัฒนา 67 โครงการ งบประมาณ 35,766,267.72 บาท

โดยแบ่งตามนโยบายจำนวน ๖ ด้าน รวม 44 โครงการ งบประมาณ 34,694,457.72 บาท และ บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 23 โครงการ รวม 1,071,810.00 บาท

1.ด้านสังคม จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 17,058,659.56 บาท

2.ด้านการศึกษา จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 4,110,403.16 บาท

3.ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 โครงการ

4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 4,790,000 บาท

5.ด้านการเมืองและการบริหาร จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 4,635,395.00 บาท

6.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 4,100,000.00 บาท

1.1.2 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 21,339,281.00 บาท

โดยที่ประชุมรับทราบ

2 ญัตติเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.1 การติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 73 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 57,105,548.72 บาท (ติดตามโดยระบบ e-Plan) แยกเป็น

2.1.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 52 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27,466,267.72 บาท

2.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติกันเงิน) จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ จำนวน 8,300,000 บาท

2.1.3 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง งบเงินกู้ภายใต้แผนงาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ จำนวน 21,339,281 บาท

2.2 การประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (ประเมินผลโดยระบบ SAR) มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ด้านสังคม ร้อยละ 79.20

2.2.2 ด้านการศึกษา ร้อยละ 79

2.2.3 ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 60

2.2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 91

2.2.5 ด้านการเมืองและการบริหาร ร้อยละ 96

2.2.6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 0 เนื่องจากไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล แต่ใช้งบประมาณจากเงินที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง งบเงินกู้ภายใต้แผนงาน

2.2.7 บัญชีครุภัณฑ์ ร้อยละ 99.20

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร้อยละ 84.07 อยู่ในเกณฑ์ดี

2.3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

2.3.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 91.36

2.3.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 90.18

โดยที่ประชุมรับทราบ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565