ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 12/01/2023วันนี้ (12 ม.ค. 66) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566 มีเรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ

ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 3 โครงการ

ประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือคนพิการในชุมชน จำนวน 2 โครงการ

 

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566