รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ ณ วันที่ : 01/08/2022วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการขยะ”

ซึ่งการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ คือ การนำเทคโนโลยี การกำจัดขยะมูลฝอยตามแนวพระราชดำริ จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นวิธี “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” มาปรับใช้ในชุมชน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน และกล่องคอนกรีตเพื่อใช้ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกที่คัดแยกได้ในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และยังมีการต่อยอดการดำเนินงานบริหารจัดการขยะ โดยจัดให้มีตลาดนัดขยะรีไซเคิล ทุกวันที่ 6 ของเดือน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายสร้างรายในครัวเรือน และยังมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับประชาชน ในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเปียกของศูนย์ถ่ายทอดฯ ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดภัย และเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากการคัดแยกขยะตลอดจนการทำปุ๋ยหมักอย่างเป็นรูปธรรม

1

11

1

1