ประกาศสภา เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ : 19/05/2021