รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 04/10/2022