โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 30/11/2022วันนี้ (30 พ.ย 65) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล คณะกรรมการชุมชนฯ สมาชิกกลุ่มสตรีอาสาฯ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมโครงการในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ วิธีการทำปุ๋ยหมักด้วยวิธีฝังกลบในกล่องคอนกรีต ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รวมถึงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ให้กับคณะกรรมการชุมชนฯ สมาชิกกลุ่มสตรีอาสาฯ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 200 คน ได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในครัวเรือน และแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากนางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1