การทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ของอำเภอเมืองจันทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ : 14/12/2022



วันนี้ (14 ธ.ค. 65) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ร่วมกับทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ของอำเภอเมืองจันทบุรี ดำเนินการลงพื้นที่ทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครัวเรือนในพื้นที่ตำบลพลับพลา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกครัวเรือนที่เข้ารับการอบรมในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนของเทศบาลฯ มีการคัดแยกขยะและนำขยะเปียกใส่ในถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกต้องตามกระบวนการ

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5