เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ ฉีดล้างพื้นที่บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเมืองจันทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ : 13/06/2022เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ ฉีดล้างพื้นที่บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเมืองจันทบุรี ที่จัดตั้งเป็นงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อความสะดวกของประชาชนที่มาติดต่อราชการ

111