การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 18/02/2022


 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้แทนประชาคมระดับตำบล

การประชุมในครั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการติดตามและประเมินผล ซึ่งเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จำนวนเงิน 25,630,176.20 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 25,630,176.20 บาท

หลังจากนั้น คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จำนวน 2 ฉบับ คือ

1. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 550,000 บาท และประเภทครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ งบประมาณ 195,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท

1.3 บัญชีครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ งบประมาณ 195,000 บาท

2. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,700,000 บาท และประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 51,400 บาท

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 2,700,000 บาท

2.2 บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 51,400 บาท

ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ จะได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาฯ ทั้ง 2 ฉบับ ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป

 

2333578