การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 14/02/2022


 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และผู้แทนประชาคม เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง รวมทั้งหมด จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 550,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า รหัสพัสดุเลขที่ 055-63-0018 งบประมาณ 50,0๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งบประมาณ 500,0๐๐ บาท

บัญชีครุภัณฑ์

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 26,000 บาท

1.2 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 22,500 บาท

1.3 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 20,000 บาท

2.แผนงานการศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 10,000 บาท

2.2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 34,000 บาท

2.3 โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 2,800 บาท

3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

3.1 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 25,000 บาท

3.2 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 54,700 บาท

ซึ่งประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ จะได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาฯ ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป

1245678