ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 07/12/2022