ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

ประกาศ ณ วันที่ : 26/12/2022