ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ชื่อ
ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
รูปภาพการช่วยเหลือประชาชน
วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือประชาชน การให้คำปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
โครงสร้างการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์