คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

ประกาศ ณ วันที่ : 28/09/2022