คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)

ประกาศ ณ วันที่ : 27/10/2022