คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี

ประกาศ ณ วันที่ : 01/06/2022