คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง)

ประกาศ ณ วันที่ : 19/07/2022