ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564

ประกาศ ณ วันที่ : 4 ต.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นางสะอาด อุดมศรีลาภ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้แทนประชาคม เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 20,091,400 บาท 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 4,037,100 บาท 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 5,070,000 บาท 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 840,000 บาท 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีการดำเนินโครงการ 7. ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 33,825,600 บาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 30,038,500 บาท และประเภทครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 72 โครงการ งบประมาณ 33,825,100 บาท หลังจากนั้นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ร่วมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) รายละเอียดดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม รวม 5 ปี จำนวน 215 โครงการ งบประมาณ 146,932,000 บาท 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา รวม 5 ปี จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 23,400,000 บาท 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวม 5 ปี จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 5,250,000 บาท 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 5 ปี จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 37,550,000 บาท 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร รวม 5 ปี จำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 23,950,000 บาท 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5 ปี จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 37,147,000 บาท 7. บัญชีโครงการเกินศักยภาพ รวม 5 ปี จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 19,880,000 บาท 8. บัญชีครุภัณฑ์ รวม 5 ปี จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,051,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีโครงการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ บัญชีโครงการเกินศักยภาพ และบัญชีครุภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 417 โครงการ งบประมาณ 296,160,000 บาท ซึ่งประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จะได้จัดส่งร่างแผนการดำเนินงานฯ และร่างแผนพัฒนาฯ ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้แผนฉบับดังกล่าวต่อไป

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000