กิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

การประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

การประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในการประชุมได้มีการแจ้ง ระเบียบการแข่งขัน พร้อมสูจิบัตรและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแข่งขันในแต่ละประเภทให้ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

โครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567

โครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง น่านน้ำ คันทรี โฮม รีสอร์ท ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายวันชัย นารีรักษ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ สร้อยโท เลขานุการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก และนายประเสริฐ วิชรเขื่อนขันธ์ วิทยากร โดยมีนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เลขานุการ ส.ท.จ.จันทบุรี และกรรมาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองปากช่อง

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี โดยนายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นายจิรชัย เขาหนองบัว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายอรัญ พงษ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี นายพินิจ เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน นายสมชาย เจริญสุข ประธานสภาเทศบบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เลขานุการ ส.ท.จ.จันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองปากช่อง

โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567

โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน(ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก) ประจำปี 2567 . มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกและเครือข่ายระบบคุ้มครองเด็กในระดับตำบลพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล เพื่อให้เด็กได้รับการคัดกรองตามมาตรฐานการเลี้ยงดูขั้นต่ำ(CMST) และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหารวมทั้งการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามความเหมาะสม

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุไฟไหม้บ้าน

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุไฟไหม้บ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกเหล่าสภากาชาดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 23.35 น. บริเวณบ้านพักของนายชูเกียรติ วิสุทธิ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหาย รวมถึงนายชูเกียรติ วิสุทธิ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้บ้านในครั้งนี้ ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

ประชุมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “มหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2” ประจำปี 2567

ประชุมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “มหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2” ประจำปี 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “มหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2” ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาร่วมประชุมในครั้งนี้ . การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน, การรวบรวมข้อมูลรายชื่อของผู้แข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทของทีมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสะอาด อุดมศรีลาภ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การรายงานผลการดำเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ และการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณทั้งสิ้น 50,500 บาท เสนอโครงการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีคะแนนฯ ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการกำจัดขยะอันตรายภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

โครงการกำจัดขยะอันตรายภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการรวบรวมขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดจันทบุรี

การขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลฯ

การขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลฯ

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ซึ่งการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ คือ การนำเทคโนโลยี การกำจัดขยะมูลฝอยตามแนวพระราชดำริ จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นวิธี “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” มาปรับใช้ในชุมชน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน และกล่องคอนกรีตเพื่อใช้ทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกที่คัดแยกได้ในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และยังมีการต่อยอดการดำเนินงานบริหารจัดการขยะ โดยจัดให้มีตลาดนัดขยะรีไซเคิล ทุกวันที่ 6 ของเดือน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายสร้างรายในครัวเรือน และยังมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับประชาชน ในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเปียกของศูนย์ถ่ายทอดฯ ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดภัย และเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากการคัดแยกขยะตลอดจนการทำปุ๋ยหมักอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่ 1-10

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่ 1-10

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ . วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เริ่มต้นรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ต่อด้วยการรับฟังการบรรยาย “โครงการพระราชดำริ” จากนั้นจึงเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนที่เปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ เช่น การเพาะพันธุ์เห็ด การทำปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง ธนาคารปู บ้านปลาซั้งเชือก เป็นต้น . วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการชุมชนที่ 1-10 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้เกิดความเข้าใจด้านระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นทางเดินสะพานไม้ยาว 1,600 เมตร มีศาลาและป้ายสื่อความหมายให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชและสัตว์ในป่าชายเลน จากนั้นจึงร่วมกิจกรรม “พายเรือคายัค นิเวศทัศนาป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน” ชมความสมบูรณ์ของป่าโกงกางซึ่งมีเส้นทางการพายเรือเป็นบริเวณกว้างให้สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทาง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านเวียง จังหวัดแพร่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านเวียง จังหวัดแพร่

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นางสุภิดา ลิ้นทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเวียง จังหวัดแพร่ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบ้านเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่ 1-10

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่ 1-10

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่ 1-10 โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ร่วมโครงการในครั้งนี้

การชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

การชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 2 ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสามารถดำเนินการประเมินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 2 กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมการชี้แจงครั้งนี้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จังหวัดศรีสะเกษ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์มอบของขวัญให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์มอบของขวัญให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วย นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ลงพื้นที่มอบของขวัญให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนตาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองทั่ว เนื่องในโอกาสวันเด็ก ประจำปี 2567 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆ ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

รายการทั้งหมด 86 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000