กิจกรรม

การประชุมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

การประชุมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลา นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีนายมณเฑียร วานิชศรี นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา เป็นประธานคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยมีวาระการประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดจันทบุรีต่อไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ณ วัดดอนตาล และชุมชนที่ 6 (บ้านคุณอรวรรณ ระรื่น) โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมและรายละเอียดดังนี้ . ✅การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) ✅การขึ้นทะเบียนสัตว์ สนัข - แมว ✅การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า . 🗓วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 09.30 - 12.00 น. วัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 13.00 - 15.30 น. ชุมชนที่ 6 (ซอยสุนทรธรรม) บ้านนางสาวอรวรรณ ระรื่น ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 🗓วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 09.30 - 12.00 น. วัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 13.00 - 15.30 น. วัดเนินสูง ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 🗓วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 09.30 - 12.00 น. ชุมชนที่ 1 บ้าน สท.พิน จันทรังษี 13.00 - 15.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ . 📌หมายเหตุ 1. ให้บริการเฉพาะสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 2. เจ้าของสุนัขและแมวโปรดนำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อลงทะเบียน 3. เจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนยังสถานที่ให้บริการข้างต้นและประสงค์จะขอรับวัคซีนไปฉีดเอง ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและกระติกใส่น้ำแข็งมารับวัคซีน ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป . ☎️ผู้ติดต่อประสานงาน 📙นางสาวพรทิพย์ รุ่งนิยม 08-0634-9314

โครงการ ค่ายกีฬาเยาวชนคนรักกีฬา เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ ค่ายกีฬาเยาวชนคนรักกีฬา เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดเนินสูง นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายกีฬา เยาวชนคนรักกีฬา เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสุภิดา ลิ้นทอง แกนนำเครือข่ายสุขภาพ สสส. จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ . โครงการในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ ในการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน เสริมสร้างให้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด โครงการ ค่ายกีฬาเยาวชนคนรักกีฬา เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนโดย แผนโครงการสนับสนุนการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ (สสส.)

ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นางสุภิดา ลิ้นทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและการจัดระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางกขพร ไกยสุทธิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วัดดอนตาล

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วัดดอนตาล

วันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนตาล นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ นายทะเบียนท้องที่เทศบาล มอบให้นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วัดดอนตาล พร้อมกล่าวทักทายสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ประธานชมรมเทควันโดจังหวัดจันทบุรี ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุม อาทิ รายงานผลงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566/ สรุปรายรับ – รายจ่ายการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี/ การรับรองงบดุลของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566/ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาต ประจำปี 2567 เป็นต้น โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

โครงการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุชภาพ ด้วยการวิ่ง-เดิน สะสมระยะทาง 330 กม. ผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี

โครงการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุชภาพ ด้วยการวิ่ง-เดิน สะสมระยะทาง 330 กม. ผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุชภาพ ด้วยการวิ่ง-เดิน สะสมระยะทาง 330 กม. ผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 9 มีนาคม 2567

กิจกรรมสตรีจันท์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคและสำนึกในบุญคุณแผ่นดิน

กิจกรรมสตรีจันท์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคและสำนึกในบุญคุณแผ่นดิน

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยนายณรงค์ อรุณวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, นายชูชาติ ศีลสังวร รองประธานสภาเทศบาลฯ และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้เข้าร่วม กิจกรรมสตรีจันท์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคและสำนึกในบุญคุณแผ่นดิน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และนางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานในกิจกรรมครั้งนี้ . กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์กรสตรีที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม สันติภาพ และเป็นผู้นำในทุกระดับทางสังคม เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในสังคมและสำนึกในความรักสถาบันหลักของชาติ . การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน 1,880,000 บาท โดยมีสตรี 10 อำเภอ เข้าร่วมกว่า 4,000 คน มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ปลูกผักปลอดภัยในครัวเรือน (ปลูกเอง กินเอง )/วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในแบบโคกหนองนา โมเดล/การสร้างขยะให้เป็นทองคำ/สตรีกับการขับเคลื่อน Soft Power/ผ้าไทย ภูมิปัญญาไทย ไปไกลทั่วโลก/ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของสตรี/มอบประกาศเกียรติบัตรสตรีดีเด่น/แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน/โชว์กองเชียร์/การแสดงร่ายรำประกอบเพลง/ประกาศเจตนารมณ์สตรีเมืองจันท์

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. ญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท 2. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 400,000 บาท . โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประชุมคณะทำงานตามโครงการผู้สูงอายุพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 9

ประชุมคณะทำงานตามโครงการผู้สูงอายุพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 9

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานตามโครงการผู้สูงอายุพลับพลานารายณ์ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ครั้งที่ 9 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. รายงานการรับจ่ายเงิน โดยประธานได้มอบให้นายจิรเดช ศรีโสภา เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานการรับจ่ายเงิน 2. การดำเนินงานตามแผน สรุปผลการติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกายร่วมกัน อาทิ การออกกำลังกายด้วยยางยืด ไม่พลองป้าบุญมี เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นสามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง เรื่องเพื่อพิจารณา 1. กำหนดการจัดกิจกรรมเวทีถอดสรุปบทเรียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 2. กำหนดการประชุมครั้งที่ 10 ประจำเดือน ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ โดยมีนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวเสาวณีย์ ชินสิทธิรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองจันทบุรี, นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์, นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนตาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองทั่ว . เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งกำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการเด็กนักเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อำเภอเมืองจันทบุรีจึงมีความประสงค์ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โครงการผู้สูงอายุพลับพลานารายณ์ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

โครงการผู้สูงอายุพลับพลานารายณ์ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ กล่าวเปิดโครงการผู้สูงอายุพลับพลานารายณ์ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) เข้าตรวจประเมินตัวชี้วัดองค์กรภาครัฐของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) เข้าตรวจประเมินตัวชี้วัดองค์กรภาครัฐของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) ภายใต้โครงการมอบรางวัลองค์การสร้างชาติ (Corporate Nation-Building Award) ได้เข้าตรวจประเมินตัวชี้วัดองค์กรภาครัฐของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยนางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้เข้ารับการตรวจประเมิน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินตามหัวข้อ ดังนี้ 1. การมีนวัตกรรม (Innovativeness) 2. การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) 3. การดาเนินการที่สอดคล้องกับปรัชญาสังคมอารยะ (Principle Alignment) 4. ความยั่งยืน (Sustainability) 5. การสร้างผลกระทบทางบวก (Impact) 6. ความทุ่มเทอุทิศตัว (Devotion)

การแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

การแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยนางสิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์, นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วน, คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านในครั้งนี้ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 . เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้ส่งนักกีฬาลงรายการแข่งขัน ประกอบด้วย ตีกอล์ฟ วิ่งกระสอบ ขี่ม้าแทงเป้า ชักเย่อ เปตอง วิ่งตะขาบ วิ่งสามขา วิ่งผลัดกระสอบ และวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ซึ่งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เป็นนักกีฬาแข่งขันแต่ละรายการในครั้งนี้

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้ชี้แจงกำหนดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีกำหนดการ พิธีเปิดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พิธีปิดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แผนผังขบวนพาเหรด โปรแกรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และบัญชีรายชื่อนักกีฬาพื้นบ้าน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

การประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

การประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในการประชุมได้มีการแจ้ง ระเบียบการแข่งขัน พร้อมสูจิบัตรและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแข่งขันในแต่ละประเภทให้ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

โครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567

โครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง น่านน้ำ คันทรี โฮม รีสอร์ท ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายวันชัย นารีรักษ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ สร้อยโท เลขานุการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก และนายประเสริฐ วิชรเขื่อนขันธ์ วิทยากร โดยมีนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เลขานุการ ส.ท.จ.จันทบุรี และกรรมาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

รายการทั้งหมด 103 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000