ลักษณะที่ตั้ง

อาณาเขต
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองจันทบุรี   ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี   ประมาณ  ๖  กิโลเมตร   มีอาณาเขต  ดังนี้

                ทิศเหนือ               ติดต่ออำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี

                ทิศใต้                    ติดต่อลำคลองนารายณ์   ตำบลคลองนารายณ์

                ทิศตะวันออก         ติดต่อหมู่ที่ ๖,๗,๘,๙,๑๐  ตำบลพลับพลาและหมู่ที่ ๑,๒ ตำบลคลองนารายณ์

                ทิศตะวันตก           ติดต่อแม่น้ำจันทบุรี  และเทศบาลเมืองจันทนิมิต

                อาณาเขตของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใน ราชกิจจานุเบกษา   มีดังนี้
 

                ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองจันทบุรีกับอำเภอมะขาม  ตรงจุดที่เส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองจันทบุรี  กับอำเภอมะขาม  บรรจบกับแนวริมคลองเกาะฝั่งตะวันตก
 

                จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเชื่อมแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองจันทบุรีกับอำเภอมะขามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๓ ตอนจันทบุรี - ตราด  ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองจันทบุรีกับอำเภอมะขามตรงจุดที่แนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  ตอนจันทบุรี - ตราด  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอนจันทบุรี-ตราดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะ ๖๐๐ เมตร
 

                จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ ตอนจันทบุรี - โป่งน้ำร้อน กับหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗  ตอนจันทบุรี - โป่งน้ำร้อน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ ๕๐๐ เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๓๑๗ ตอนจันทบุรี - โป่งน้ำร้อน ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๗ ตอนจันทบุรี - โป่งน้ำร้อน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ๖๐๐ เมตร
 

                ด้านตะวันออก  จาหลักเขตที่ ๓  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  ๓๑๗  ตอนจันทบุรี-โป่งน้ำร้อน และศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓ ตอนจันทบุรี-ตราด ระยะ ๕๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านถนนสายพลับพลา-โป่งแรด  ถึงหลักเขตที่  ๔  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายพลับพลา-โป่งแรด
 

                จากหลักเขตที่  ๔  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านถนนสายดาวเรือง-โป่งแรด  ถึงหลักเขตที่ ๕  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายดาวเรือง-โป่งแรด  ฟากใต้  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  ตอนจันทบุรี-ตราด  บรรจบกับถนสายดาวเรือง-โป่งแรด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร
 

                จากหลักเขตที่  ๕  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    ถึงหลักเขตที่ ๖  ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้ง ฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  ๓ ตอนจันทบุรี-ตราด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะ  ๕๐๐  เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๓  ตอนจันทบุรี-ตราด  ติดกับกึ่งกลางคลองจระเข้   ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓  ตอนจันทบุรี-ตราด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะ  ๒๙๐  เมตร
 

                จากหลักเขตที่ ๖  เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓  ตอนจันทบุรี-ตราด ระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางคลองจระเข้ ถนนไปบ้านโป่งแรด  และคลองนารายณ์ถึงหลักเขตที่  ๗  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนารายณ์ฝั่งใต้
 

                ด้านใต้ จากหลักเขตที่  ๗  เป็นเส้นเลียบริมคลองนารายณ์ ฝั่งใต้ไปทางตะวันตกผ่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓   ตอนจันทบุรี-ตราด  และถนนไปวัดทองทั่ว  ถึงหลักเขตที่  ๘  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปวัดทองทั่วฟากตะวันตก  ตรงคอสะพานข้ามคลองนารายณ์ฝั่งใต้
 

                จากหลักเขตที่ ๙  เป็นเส้นเลียบแนวเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่  ๑          

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  เป็นพื้นที่ราบและบางส่วนเป็นพื้นที่ลุ่มทุ่งนาบริเวณส่วนใหญ่น้ำท่วมถึง  พื้นที่ลาดทางด้านตะวันออก และคลองผ่านชุมชนหลายสาย  ลักษณะชุมชนได้เกาะกลุ่มกันอยู่ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓  ตลอดทั้งสองฟากถนนเป็นหมู่บ้าน ร้านค้า  บ้านจัดสรร  อาคารที่พักอาศัย  อาคารพาณิชย์  ตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง
 

ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย  มีพื้นที่อยู่ติดอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทางทะเลจีนใต้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน  ฤดูฝนมีฝนตกชุก  ประมาณ  ๖-๘  เดือน  ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมาก  ฤดูหนาวไม่หนาวมาก  ลักษณะอากาศจึงเอื้ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบอาชีพอีกแห่งหนึ่ง

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์     มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น  ๑๒.๙๐  ตารางกิโลเมตร  รวมพื้นที่บางส่วนของตำบล  ๒  ตำบล  คือ ตำบลพลับพลาและตำบลคลองนารายณ์ รวม  ๑๕  หมู่บ้าน
 

ลำดับที่

ตำบล

เขตการปกครอง

หมายเหตุ

หมู่ที่

รวม

๑.

 

๒.

พลับพลา

 

คลองนารายณ์

๑๑,๑๒,๑๓

๖,๘,๙,๑๐

๑๒,๑๔

๑,๒,๓,๔,๑๑,๑๓

อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด

อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน

อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด

อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน

 

ประชากร

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ๑๐,๓๔๑ คน
แยกเป็น  ชาย   ๔,๙๐๓ คน
หญิง      ๕,๔๓๘ คน
ประชากรมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจำนวน  ๘,๓๑๗ คน
จำนวนครัวเรือน   ๖,๓๒๒ ครัวเรือน

 

(ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์)

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A