การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
16 ก.พ. 2567 การอบรมองค์กรสร้างชาติ ประเด็น.. สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ "ความจำเป็น" ต่อความมั่นคงของชาติ สถาบันการสร้างชาติ
14 ก.พ. 2567 การประเมิน หลักการ 6 มิติ เพื่อพัฒนาองค์กรสร้างชาติดีเด่น
13 ก.พ. 2567 การอบรมองค์กรสร้างชาติ "วิถีผู้นำ คนดี คนเก่ง คนกล้า" สถาบันการสร้างชาติ
9 ก.พ. 2567 การอบรมองค์กรสร้างชาติ 💡 ประเด็น เศรษฐกิจไทย "ยอดแย่" แต่ "ไม่วิกฤต": ทางออกอยู่ตรงไหน? สถาบันการสร้างชาติ
18 ม.ค. 2567 การอบรมองค์กรสร้างชาติ "พูดคุยวิเคราะห์ประเด็น ✅ "แลนด์บริดจ์"" สถาบันการสร้างชาติ
8 ม.ค. 2567 การอบรมองค์กรสร้างชาติ 💡 "การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์" สถาบันการสร้างชาติ
25 ธ.ค. 2566 การอบรมองค์กรสร้างชาติ "การสร้างนวัตกรรมสู่องค์กร CNB" สถาบันการสร้างชาติ
10 มิ.ย. 2565 การส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม" ประจำปี 2564
29 มี.ค. 2565 รายงานกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 2565
14 มี.ค. 2565 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A